Toiminta ja tavoitteet

Liesjärven Suojelu ry toimii aktiivisesti Liesjärven ja sen lähistöllä olevien pienempien järvien, lampien ja jokien alueella. Tavoitteenamme on estää vesistöjen pilaantuminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Vesistömme tulee huomioida kaikessa alueen toiminnassa kuten kaavoituksessa, maankäytössä, yritystoiminnassa, metsänhoidossa, maanviljelyssä ja virkistyskäytössä. Liiallinen ravinteiden ja kiintoaineen (humus) joutuminen vesistöön on estettävä. Jokainen ranta-asukas voi itse aktiivisesti huolehtia siitä, että omat jäteveden käsittelyjärjestelmät ovat ajanmukaiset ja toimivat.

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Vesi/Vesiensuojelu


Tavoitteet kaudella 6/2020 – 5/2021

  • Yhteistoiminta. Haluamme toimia hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä kaikkien alueen toimijoiden kanssa. Mahdollinen eripura tai ennakkoluulot vakituisten asukkaiden ja ”mökkiläisten” välillä saa mielestämme olla taakse jäänyttä elämää. Haluamme lisätä yhteistoimintaa mm. Liesjärven vesiosakaskunnan, Liesjärven kyläyhdistyksen, Tammelan kunnan, Metsähallituksen ja Someron yhteismetsän kanssa. Vesistöjemme puhtaus on kaikkien etu.
  • Vedenpinnan korkeus. Monet Liesjärven ranta-asukkaat ovat olleet huolissaan kesäajan matalista vedenkorkeuksista. Ilmastonmuutos voi pahentaa tätä ongelmaa. Yhdistyksemme ajaa ja edistää hankkeita, jotka estävät järven pinnan liiallisen laskun.
  • Humuspäästöt. Yhdistyksen toimesta otetaan vesinäytteet järveen laskevien ojien suilta (5-6 kpl) syksyllä 2019.
  • Nuoret mukaan. Yhdistyksen hallitus kehittää toimia, jotta nuoret saataisiin aktiivisesti toimintaan mukaan.

Näytteenottoa laskuojasta syksyllä 2019.